Vedtægter

VEDTÆGTER – TØRRING BEBOERFORENING

§ 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Tørring beboerforening, Tørring, Ry Kommune.

Formandens adresse er foreningens adresse.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at fremme fællesskabet i vort landsbysamfund, samt at varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Foreningen kan tilsluttes organisationer, når disse tjener foreningens formål og medlemmernes tarv.

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages personer der er bosiddende i Tørring Ejerlav. Personer med naturlig tilknytning til Tørring kan også optages I Tørring Beboerforening. Bestemmelse herom afgøres alene af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 5 KONTIGENT

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og følger kalenderåret. Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer og gælder per husstand.

§ 6 UDMELDELSE AF MEDLEMMER

Medlemskab ophører automatisk hvis kontingentet ikke er betalt til den fastsatte tidsfrist.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse eller i lokalavis.Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal optages i dagsordenen. Indkomne forslag kan afhentes hos formanden 1 uge før generalforsamlingen. Stemmeret har alle der er medlem og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Hver husstand har 2 stemmer.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

§ 9 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab og budget
a. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år
b. Fremlæggelse af budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af: a. Bestyrelses medlemmer.
b. 2 suppleanter.
c. 2 revisorer.
7. Valg til udvalg(under forsæde af bestyrelsen).
8. Eventuelt.

§ 10 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §15 og §16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog, hvis 30% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemning og valg foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§ 11 BESTYRELSE – VALG

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De trufne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 medlemmer.
Disse vælges for 2 år ad gangen med 3 på lige år og 2 på ulige år, af den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.

§ 12 BESTYRELSENS KONSTITUERING – TEGNINGSRET

Bestyrelsen konstituerer sig selv – snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen – på et bestyrelsesmøde med formand, kasserer og 3 menige medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Over bestyrelsens handlinger føres protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand og kasserer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, kassereren samt et medlem af bestyrelsen.

§ 13 REGNSKAB

Foreningens regnskab er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden en måned før generalforsamlingen, afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14 REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer, jf. §9. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status skal forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15 VEDTÆGSÆNDRINGER

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 FORENINGENS OPLØSNING

Skulle forholdene udvikle sig således, at det skønnes umuligt at fortsætte foreningen, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, træffe beslutning om foreningens lukning.
Ophører Tørring Beboerforening har dens bestyrelse ansvaret for at denøkonomiske opgørelse foretages. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige formål i Tørring, Ry Kommune.

Tørring Beboerforening